W zakresie dotacji rozumianych jako przyznawanie środków pieniężnych wyróżnia się wiele rozlicznych form dofinansowania. Do nich zalicza się chociażby dotacje celowe, jakie są przyznawane jednostkom samorządu terytorialnego przez rząd, dotacje dla funduszy celowych a więc w tym przypadku mówi się chociażby o Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Pracy, Funduszu Alimentacyjnym czy PFRON. Do tego dochodzą także osobne dotacje wręczane na przykład placówkom edukacyjnym, w tym szkołom wyższym.

Jeszcze inna forma wsparcia materialnego http://fizjosport.krakow.pl/konsultacja_ortopedyczna_fizjoterapeutyczna.html to pieniądze pochodzące z budżetu krajowego, jakie są z puli państwowej i mają być przekazane na pomoc publiczną. W ten sposób ten rodzaj dofinansowania może być przeznaczony albo na całkowite sfinansowanie danej inwestycji, ale to rzadziej, bo ciężej aby w jednym wniosku móc uzyskać konkretne, pełne dofinansowanie, albo na współfinansowanie inwestycji i to już jest związane z większym prawdopodobieństwem. Warto także wspomnieć o dotacjach cenowych dla samorządu terytorialnego oraz lizyna dotacji, które mają na celu likwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla porządku czy bezpieczeństwa publicznego, realizację zadań służących wspomnianemu bezpieczeństwu publicznemu, wspieranie państwowych zakładów budżetowych, pomoc jednostkom samorządu terytorialnego , wspieranie badań naukowych oraz prac o charakterze badawczo-rozwojowym. Dodatkowo warto też wspomnieć o możliwości realizacji za pośrednictwem dofinansowania tu wspomnianego zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.

Jest to chociażby wypłata dodatków mieszkaniowych czy też szeroko rozumiana pomoc społeczna. Można także za pozyskane dotacje zrealizować koncepcje z zakresu kultury, które objęte są mecenatem państwowym. I tak wydziela się także osobne dotacje bezpośrednio firmom, czyli przedsiębiorcom, ale pod warunkiem takim, że realizowana przez danego przedsiębiorcę działalność ma ścisły związek z rozwojem gospodarki i ma dla tejże gospodarki duże znaczenie. Warto też wspomnieć o dotacjach unijnych, jakie są przekierowane z założenia dla szerokich grup odbiorców.

Mamy tu na myśli przede wszystkim uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, przedsiębiorców.

Related Posts