close

Wyplata dywidendy

Pod pojęciem dywidendy rozumie się charakterystyczne świadczenie finansowe stanowiące fragment zysku netto wyliczany 'links']['text_2'];[/insert_php] po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jest to część zysku, jaka jest uzyskiwana przez ...